Gratis verzending vanaf 75,-

Verzending binnen 48 uur

Algemene voorwaarden

Inhoud

Download hier de actuele algemene voorwaarden als PDF:

Algemene voorwaarden Iris Borduurt – maart 2023


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Iris Borduurt: de eenmanszaak Iris Borduurt, gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61675806.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Iris Borduurt een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten en producten: alle diensten die Iris Borduurt voor de klant uitvoert en producten die Iris Borduurt aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend:
het via een online webwinkel verkopen van borduurpakketten, digitale borduurpatronen en alle overige borduurbenodigdheden en materialen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Iris Borduurt en de klant krachtens welke Iris Borduurt de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Iris Borduurt worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.irisborduurt.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Iris Borduurt gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Iris Borduurt en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van Iris Borduurt, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Iris Borduurt en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Iris Borduurt zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes en aanbiedingen van Iris Borduurt zijn geldig voor de in het aanbod of op de website aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of het aanbod. Zolang de klant de offerte niet binnen de genoemde termijn heeft aanvaard, is Iris Borduurt gerechtigd het aanbod intrekken. Het aanbod is tevens onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraad.

3.2. Iris Borduurt zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. Zodra de klant het aanbod heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Iris Borduurt het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Iris Borduurt behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% te factureren alvorens Iris Borduurt de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten voor de klant bestelt.

3.5. Alle door Iris Borduurt gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Iris Borduurt behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Iris Borduurt ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
3.8. Iris Borduurt is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Afspraken over deadlines en/of levertijden worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Iris Borduurt afhangt van derden, is Iris Borduurt nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Iris Borduurt is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Iris Borduurt zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbod, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Iris Borduurt bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Iris Borduurt verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail dan wel een bestelling plaatst via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Iris Borduurt niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Iris Borduurt binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Iris Borduurt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Iris Borduurt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Iris Borduurt wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden met een minimum van 30% en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door eventuele inkoop van producten. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de zakelijke klant gehouden een vergoeding te betalen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Iris Borduurt, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Iris Borduurt gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Iris Borduurt in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het in verband met meerwerk nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Iris Borduurt uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR IRIS BORDUURT

5.1. Iris Borduurt garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Iris Borduurt spant zich in om de gegevens die Iris Borduurt voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Iris Borduurt met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Iris Borduurt is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Iris Borduurt en/of overige promotionele uitingen van Iris Borduurt.
5.5. Iris Borduurt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Iris Borduurt tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Iris Borduurt te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Iris Borduurt onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Iris Borduurt om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Iris Borduurt zijn verstrekt, heeft Iris Borduurt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Iris Borduurt steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Iris Borduurt nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Iris Borduurt niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6. Wanneer Iris Borduurt inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Iris Borduurt is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.7. Bij klachten over de door Iris Borduurt geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Iris Borduurt binnen 8dagen na ontdekking van het gebrek in geval van geleverde producten, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de geleverde producten. De klant vrijwaart Iris Borduurt één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een standaard product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Iris Borduurt mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Iris Borduurt. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Iris Borduurt. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.13. Iris Borduurt kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die voor de klant gepersonaliseerd/op maat gemaakt zijn.

6.14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Iris Borduurt. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Iris Borduurt, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.15. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een digitaal borduurpatroon te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Iris Borduurt te hanteren leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Iris Borduurt opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. Iris Borduurt zal bestellingen die op voorraad zijn binnen 2 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien producten niet op voorraad zijn, zal Iris Borduurt dit bij het aanbod vermelden.

7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Iris Borduurt mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Iris Borduurt beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.4. Aan de leveringsplicht van Iris Borduurt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Iris Borduurt geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Iris Borduurt onverhoopt vertraging oplevert, zal Iris Borduurt dit zo spoedig mogelijk en telefonisch aan de klant mededelen.

7.6. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Iris Borduurt een wachttermijn van 5 dagen. Binnen dit termijn zal Iris Borduurt onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.7. Iris Borduurt is niet aansprakelijk voor verlies of een verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

Indien de bestelling aan Iris Borduurt wordt geretourneerd vanwege het niet kunnen afleveren, is de klant zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het opnieuw verzenden naar het juiste adres.

7.8. Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

7.9. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Iris Borduurt verzonden facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Iris Borduurt behoudt zich het recht voor de uitvoering van de zakelijke overeenkomst uit te stellen tot de betaling van de factuur is ontvangen. Bestellingen via de webshop worden direct online voldaan.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Iris Borduurt besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling.

8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van een particuliere klant gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Iris Borduurt voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Iris Borduurt elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Iris Borduurt zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Iris Borduurt verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Iris Borduurt kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Iris Borduurt een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Iris Borduurt geleverde producten en diensten blijven eigendom van Iris Borduurt totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Iris Borduurt zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, cursussen, workshops, instrumenten, beeldmateriaal, lesmateriaal, patronen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Iris Borduurt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Iris Borduurt geleverde (digitale) producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Iris Borduurt, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Iris Borduurt of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Iris Borduurt.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Iris Borduurt ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Iris Borduurt.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Iris Borduurt geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Iris Borduurt is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Iris Borduurt plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Iris Borduurt vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Iris Borduurt recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Iris Borduurt en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Iris Borduurt gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Iris Borduurt kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Iris Borduurt onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Iris Borduurt dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Iris Borduurt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Iris Borduurt toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Iris Borduurt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Iris Borduurt geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Iris Borduurt.

10.5. Iris Borduurt is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Iris Borduurt is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Iris Borduurt is afhankelijk van haar leveranciers. 

10.7. De klant vrijwaart Iris Borduurt voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Iris Borduurt.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Iris Borduurt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Iris Borduurt is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Iris Borduurt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Iris Borduurt kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Iris Borduurt een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Iris Borduurt onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Iris Borduurt of Iris Borduurt zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Iris Borduurt, wanprestatie door leveranciers van Iris Borduurt waardoor Iris Borduurt haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Iris Borduurt of diens leveranciers.

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Iris Borduurt ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Iris Borduurt in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Iris Borduurt, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Iris Borduurt de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Iris Borduurt voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Iris Borduurt;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Iris Borduurt zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Iris Borduurt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Iris Borduurt te voldoen.

12.8 Iris Borduurt behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Iris Borduurt overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Iris Borduurt zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Iris Borduurt in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Iris Borduurt worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Iris Borduurt aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Iris Borduurt.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Iris Borduurt te leveren diensten voor rekening komt van Iris Borduurt, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN SPAARPROGRAMMA IRIS BORDUURT

14.1. De klant kan door middel van bestellingen via de webshop punten sparen die in dezelfde webshop kunnen worden ingewisseld voor kortingen. De punten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, fysieke/digitale cadeaubonnen en verzendkosten.

14.2. Iedere 1 euro (incl. btw) staat voor 1 punt. Iedere punt staat voor 2,5 eurocent korting.

14.3. Gespaarde punten worden gespaard over het uiteindelijk te betalen bedrag.

14.4. Bij het aanmaken van een account ontvangt de klant direct 5 punten. Binnen het account kunnen er extra punten verdiend worden met het schrijven van een productreview (2 punten), het invullen van je geboortedatum (bij verjaardag ieder jaar 5 punten) en het verwijzen van een vriend d.m.v. een speciale link (5 punten).

14.5. De gespaarde punten kunnen vanaf minimaal 50 punten worden ingezet voor korting.

14.6. De gespaarde punten zijn geldig zolang Iris Borduurt het spaarprogramma actief is. Indien Iris Borduurt het spaarprogramma voornemens is te stoppen krijgt de klant hier 2 maanden voor het einde van het spaarprogramma bericht over zodat de klant de gespaarde punten kan inleveren, het minimum uit artikel 14.5 geldt in dit geval niet. Na beëindiging van het spaarprogramma komen de gespaarde punten te vervallen.

14.7. Indien de klant een bestelling retourneert, worden de gebruikte punten ook weer bij het totale puntenaantal opgeteld.

14.8. Gespaarde punten kunnen slechts tijdens de bestelling worden ingewisseld, achteraf punten inwisselen voor korting is niet mogelijk.

14.9. Gespaarde punten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Gespaarde punten kunnen niet achteraf op een ander account worden overgezet.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN CADEAUBONNEN

15.1. Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon van Iris Borduurt dient de klant voor het afrekenen de code in te voeren in de webshop.

15.2. Cadeaubonnen van Iris Borduurt zijn niet inwisselbaar voor contanten.

15.3. De cadeaubon bevat een geldbedrag welke ingezet kan worden tijdens een bestelling in de webshop. Indien de waarde van de cadeaubon niet toereikend is voor de gekozen bestelling dient het verschil middels een bijbetaling via de webshop te worden voldaan.

15.4. De cadeaubon kan niet worden geretourneerd dan wel gerestitueerd.

15.5. Cadeaubonnen van Iris Borduurt zijn geldig voor de duur van 2 jaar na afgifte. De datum van afgifte wordt op de (digitale) cadeaubon vermeld.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Iris Borduurt en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Iris Borduurt alleen bindend indien en voor zover deze door Iris Borduurt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Iris Borduurt spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

16.4. Indien Iris Borduurt op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen d aar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.5. Zowel de klant als Iris Borduurt zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

16.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Iris Borduurt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Iris Borduurt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.9. De klant en Iris Borduurt zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Iris Borduurt en de klant.

Versie: maart 2023

Scroll naar boven